BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

W związku ze zmianą ustawy o  ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późń. zm.) zmieniły się warunki usuwania drzew i krzewów.  Od 17 czerwca 2017 r. zamiar usunięcia drzew lub krzewów należy wcześniej zgłosić właściwemu ze względu na lokalizację drzew wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta.
Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z uregulowaniem wprowadzonym niniejszą ustawą wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci usunięcia drzewa  oraz przywrócono pomiar drzewa na wysokości 5 cm.
Właściciel nieruchomości zgłasza do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)  zamiar usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Organ do którego dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm.

Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni – w takim bowiem  terminie organ będzie mógł wnieść sprzeciw.
Zgodnie z zapisem sprzeciw może być wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na terenach objętych formami ochrony przyrody bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.
Wprowadzono jeszcze jeden ważny termin – po dokonaniu zgłoszenia nie można zbyt długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa  przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa  może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Data powstania: środa, 12 lip 2017 11:58
Data opublikowania: środa, 12 lip 2017 12:01
Data edycji: środa, 12 lip 2017 12:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1257 razy
Ilość edycji: 3