BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne,  Referat Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru zawierający:
- firmę - oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- numer identyfikacji podatkowej NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o treści określonej w art.9c.4. i zawartości określonej w art.9c.5. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.)

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, Referat Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pok. Nr. 6, tel. 862166513, BIP Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

 

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 50 zł pobiera się za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru.

 

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zaświadczenie o wpisie do rejestru wydawane jest zgodnie z art. 217. § 3. kpa w ciągu 7 dni

 

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.)
3. ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 sty 2012 09:34
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2012 09:40
Data edycji: piątek, 20 sty 2012 09:06
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 4668 razy
Ilość edycji: 4